NAJLEPSZA AKCJA SEZONU TMLA S#3 LOL

NAGRODA GŁÓWNA ASUS ROG SCAR II GL504GM GTX1060

Dla drużyny, której zagranie zdobędzie największą ilość głosów

NAGRODY DLA GŁOSUJĄCYCH – SPRZĘT GAMINGOWY ASUS ROG

Dla trzech osób, które zagłosują i napiszą najciekawsze hasło dopingujące swoich faworytów

REGULAMIN KONKURSU

„Najlepsza akcja sezonu TMLA S#3 LOL” (dalej „Regulamin”)

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Najlepsza akcja sezonu TMLA S#3 LOL” (dalej: „Konkurs”). Konkurs trwa od dnia 14.12.2018 r. od godziny 00:01, do dnia 21.12.2018 r. do godziny 23:59.

1.2. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać 14.12.2018 r. od godziny 00:01, do dnia 21.12.2018 r. do godziny 23:59.

1.3. Organizatorem Konkursu jest Logrus Marcin Rausch, ul. Malinowa 17, 76-031 Mścice, NIP: 669-228-27-78, REGON: 321166479, dalej: „Organizator”.

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380).

1.6. Konkurs przeprowadzony jest na profilu stronnie internetowej T-Mobile Liga Akademicka prowadzonej pod adresem: https://www.ligaakademicka.pl/konkurs (dalej: „Strona”), za pośrednictwem dedykowanej podstrony, na której zamieszczone są zasady konkursu (dalej: „Zasady Konkursu”). 

 1. Uczestnik

2.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 15 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na wzięcie udziału w Konkursie.

2.2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

2.3. Udział w Konkursie i związane z nim udostepnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystępuje do Konkursu (dalej: ”Uczestnik”), jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje.

2.4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału:

2.4.1. pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele Zleceniodawcy oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych ze Zleceniodawcą;

2.4.2. pracownicy, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Organizatorem;

2.4.3. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w pkt 2.4.1. i 2.4.2. powyżej.

 1. Zasady Konkursu

3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie wskazanym w ustępie 1.2. Regulaminu wykonać kreatywne zadanie oraz oddać minimum jeden głos na wybraną akcję zamieszoną na stronie (dalej „Zadanie Konkursowe”), t.j. wymyślić i zaproponować hasło dopingujące wybraną drużynę oraz oddać głos na najlepszą akcję.  Zadanie Konkursowe winno być opublikowane pod filmem prezentującym wybraną akcję za pomocą panelu DISQUS (chwila tej publikacji równoznaczna jest z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu, „Zgłoszenie”).

3.2. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Zadań Konkursowych, przy czym może oddać tylko 1 głos na 1 akcję. Zadania Konkursowe winny być przedstawione jedynie w formie komentarza. Niedopuszczalne jest zgłaszanie Zadań Konkursowych zawierających inne formy; takie Zadania Konkursowe nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

3.3. Laureaci Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) będą wyłaniani przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową (dalej: „Komisja”). Komisja dokonuje oceny Zadania Konkursowego w oparciu o następujące kryteria:

3.3.1. oryginalność pomysłu

3.3.2. kreatywność i trafność wykonania Zadania Konkursowego.

3.4. Komisja wybierze łącznie 3 (słownie: trzy) Zadania Konkursowe zgłoszone w Konkursie i przyzna:

3.4.1 autorom najlepszych propozycji Zadania Konkursowego nagrody w postaci: miejsce 1 - plecak ASUS ROG X-Ranger (399 zł brutto). Miejsce 2 - słuchawki ASUS Cerberus 2 (319 zł brutto). Miejsce 3 - myszka ASUS ROG Strix Impact (229 zł brutto).

3.5. W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe, które zostały zgłoszone przez osoby, o których mowa w ustępie 2.4. powyżej, nie spełnią któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 3.1 Regulaminu, a także takie, które zawierają:

 1. a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;
 2. b) nawoływania do przemocy lub nietolerancji;
 3. c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie, a także wizerunek;
 4. d) treści, co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych.

Zadania Konkursowe, które spełniają którykolwiek z warunków wskazanych w niniejszym ustępie, będą przez Organizatora dyskwalifikowane. W przypadku, gdy po wydaniu Nagrody ujawni się okoliczność opisana powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu Nagrody lub zapłaty równowartości.

3.6. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Nagroda dodatkowa nie podlega wypłacie, lecz zostanie pobrana przez Organizatora, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200, ze zm.). Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

3.7. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę. 

 1. Odbiór Nagród

4.1. Informacja o wynikach Konkursu i Zwycięzcach zostanie opublikowana pod  Postem w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu. W tym terminie Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej również poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem portalu Facebook®.

4.2. Zwycięzcy, w celu odbioru Nagrody, w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania im wiadomości prywatnej, o której mowa w powyższym ustępie, zobowiązani są przesłać do Organizatora na adres: [email protected] swoje dane osobowe, t.j. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania. Osoby niepełnoletnie winny również przesłać zeskanowaną pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, którzy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w Konkursie  („Warunek”).

4.3. Niezachowanie terminu wskazanego w pkt 4.2. powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w punkcie poprzednim, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika (w tym: brak spełnienia Warunku) powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody bądź spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują utratą prawa do niej. Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora do dnia 31.01.2019 r. Organizator wyśle Nagrody do Zwycięzców na adres podany przez Zwycięzcę.

4.5. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców przepadają i pozostają własnością Organizatora.

4.6. Za Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

 1. Prawa autorskie

5.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej licencji na korzystanie z utworów powstałych w związku z udziałem w Konkursie, t.j. Zadań Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, od dnia ich Zgłoszenia, przez okres 1 roku, na obszarze terytorium Polski                          i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:

5.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

5.1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

5.1.3. w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych w sposób inny niż określony w ust. 5.1.2 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie), w tym w zakresie wykorzystania Zadań Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych,               do komunikacji w Internecie (jako np. slajd, film na YouTube – w tzw. preroll, czyli krótki film reklamowy Konkursu).

5.1.4. w zakresie zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Zadań Konkursowych - dokonywanie przez Zleceniodawcę i Organizatora wszelkich modyfikacji Zadań Konkursowych i wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji oraz zezwalanie na (i) dokonywanie wszelkich modyfikacji przez osoby trzecie i (ii) wykorzystywanie w dowolny sposób tak utworzonych ich modyfikacji.

5.2. Uczestnik, który nie wyraża zgody na udzielenie licencji jak w ust. 5.1. nie powinien brać udziału w Konkursie.

5.3. Uczestnik poprzez złożenie Zadania Konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880), że Zadanie Konkursowe przez niego zgłoszone jest wolne od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 5.1 Regulaminu oraz oświadcza,                           że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora i T-Mobile z Zadań Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich i prawa do wykorzystania wizerunku, osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia prawa do wizerunku osoby trzeciej, odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko T-Mobile lub Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, związanego z Zadaniem Konkursowym, Uczestnik w całości zwolni T-Mobile lub Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody          i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany T-Mobile lub Organizator.

 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników

6.1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Rausch, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Logrus Marcin Rausch, ul. Malinowa 17, 76-031 Mścice, numer REGON: 321166479 oraz numer NIP: 669-228-27-78 (dalej: „Administrator”).

6.2. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia, nazwiska, adresu e –mail, numeru telefonu kontaktowego będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, dalej: „Ustawa”).

6.3. Przetwarzanie będzie odbywać się w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania i wydania Nagród.

6.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika.

6.5. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia zakończenia Konkursu.

6.6 Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.

6.7. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania moich danych będzie niezgodny z prawem.

6.8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w niniejszym konkursie, w tym otrzymania Nagrody.

 1. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej lub mailowej reklamacji w ciągu 7 dniu od ogłoszenia wyników Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej złożenia w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacje należy przesyłać lub składać w siedzibie Organizatora pod adresem: Logrus Marcin Rausch, ul. Malinowa 17, 76-031 Mścice lub wysłać reklamację drogą mailową na adres: [email protected]

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (t.j. imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis.

7.3. Reklamacje rozpatruje Komisja.

7.4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji przez Organizatora drogą pocztową, na adres podany w reklamacji, chyba że osoba ta wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

8.Komisja

8.1. Organizator powoła trzyosobową Komisję, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu, oceny Zadań Konkursowych, rozpatrywania reklamacji.

8.2. Komisja będzie ponadto nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Poście.

9.2. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

9.3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

LAPTOPY ASUS ROG

ASUS ROG STRIX GL504 SCAR

Z procesorem Intel® Core™ i7

Laptop ROG Strix SCAR II w znacznym stopniu korzysta z sukcesu swojego nowatorskiego poprzednika, zapewniając Ci teraz jednak jeszcze większą moc i lepszy styl w grach typu FPS. Jest on wyposażony w nowoczesny ekran 144 Hz z superwąską ramką i ultraszybką częstotliwością odświeżania na poziomie 3 ms. Dzięki temu Strix SCAR II nie ma sobie równych w kwestii precyzyjnego celowania! Klawiatura w stylu desktopowym z technologią Overstroke zapewnia szybki czas reakcji, zaś opatentowany system RangeBoost z wieloma antenami gwarantuje doskonały zasięg i niezawodność połączeń Wi-Fi.

Aby zapewnić Ci przewagę w gorączce bitwy, laptop ten posiada świetny system chłodzenia HyperCool Pro, dzięki któremu możesz wycisnąć ostatnią kroplę wydajności z zainstalowanego procesora Intel® Core™ i7 ósmej generacji oraz z karty graficznej NVIDIA® GeForce® GTX z serii 10. Zwiększ swoją siłę ognia z laptopem Strix SCAR II – sprzętem dedykowanym do nawet najbardziej intensywnych strzelanin!

ASUS ROG GM501 Zephyrus

Z procesorem Intel® Core™ i7

ROG Zephyrus M kontynuuje linię wyznaczoną przez swojego poprzednika – GX501 Zephyrus, zapewniając ogromną wydajność w niewielkiej obudowie. Jest on napędzany procesorem Intel® Core™ i7 ósmej generacji (w maks. konfiguracji) i wyposażony w kartę graficzną NVIDIA® GeForce® GTX 1070. Laptop ten dysponuje także ekranem z matrycą klasy IPS, superszybką częstotliwością odświeżania 144 Hz, błyskawicznym czasem reakcji na poziomie 3 ms oraz technologią NVIDIA G-SYNC™.

Rewolucyjny system Active Aerodynamic System (AAS) zapewnia, że Zephyrus M pracuje w chłodzie i w ciszy, nawet przy wysokim obciążeniu procesora. Ekskluzywne oprogramowanie ROG umożliwia Ci przełączanie pomiędzy trybem zintegrowanego układu grafiki a dedykowaną kartą graficzną. W trybie oszczędzania energii Optimus zapewnisz sobie naprawdę imponująco długi czas pracy baterii, natomiast w trybie G-SYNC wydobędziesz maksymalny potencjał karty graficznej!

ASUS ROG G703

Z procesorem Intel® Core™ i9

Laptop ROG G703 to prawdziwa bestia gamingowa o mocy dorównującej aktualnym komputerom stacjonarnym przeznaczonym dla graczy. Jest on wyposażony w fabrycznie podkręcony procesor Intel® Core™ i9 ósmej generacji oraz podkręcaną kartę graficzną NVIDIA® GeForce® GTX 1080. G703 jest kluczem do rozgrywki na najwyższym poziomie. Laptop ten umożliwia Ci granie w tytuły AAA przy ustawieniach graficznych na poziomie Ultra – i to bez żadnych kompromisów. Firma ROG nieustannie rozwija nowe technologie i całkowicie zrewolucjonizowała konstrukcję laptopów gamingowych, będąc pierwszym producentem, któremu udało się zintegrować w swoich laptopach ultraresponsywny ekran 144 Hz z matrycą klasy IPS i czasem reakcji na poziomie 3 ms.

G703 oferuje także rozwiązanie dyskowe HyperDrive Extreme wykorzystujące ekskluzywną technologię pozwalającą na skonfigurowanie w macierzy RAID 0 trzech dysków SSD NVMe podłączonych do gniazda PCI Express® (PCIe®) – dla osiągnięcia prędkości odczytu danych rzędu nawet 8700 MB/s. Takie rozwiązanie sprawia, że gry ładują się w mgnieniu oka.

ASUS ROG Strix GL503

Laptop ROG Strix GL503 oferuje zarówno wspaniały wygląd, jak i ogromną wydajność. Jego subtelna obudowa odzwierciedla wewnętrzną koncentrację i wyrafinowanie graczy najbardziej poświęconych rozgrywce – tych, którzy wiedzą jak zachować spokój nawet podczas najtrudniejszych konfrontacji. W kontraście do tego są żebra termiczne w intensywnym kolorze czerwonym, że laptop Strix GL503 przypomina dzieło sztuki nowoczesnej.

Dzięki zastosowaniu procesorów Intel® Core™ i7 oraz kart graficznych NVIDIA® GeForce® GTX z serii 10 laptop ROG Strix GL503 zapewnia Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać konkurentów. Laptop ten jest wyposażony w zaawansowany system chłodzenia, dzięki czemu świetnie radzi sobie nawet podczas najbardziej wymagających maratonów gamingowych, zaś technologia ASUS Aura Sync pozwala Ci spersonalizować kolory oświetlenia całego swojego systemu gamingowego. Uzbrój się i zdominuj rozgrywkę!

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi , Xeon Inside i Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.